ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำหรับยื่นกับธนาคารในการรีไฟแนนซ์บ้าน?

25 มิ.ย. 2560 15.29 น. | 26,472

                เมื่อผ่านกระบวนการในการเฟ้นหาบ้านที่ถูกใจ จนทำเรื่องกู้กับธนาคารเพื่อซื้อบ้านเป็นของตัวเองได้รับการอนุมัติผ่าน เชื่อว่าทุกคนคงรู้สึกโล่งใจเหลือเพียงผ่อนชำระบ้านตามจำนวนเงินและจำนวนปีที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น บ้านหลังนี้ก็จะเป็นของคุณในที่สุด แต่เมื่อผ่านช่วง 2-3 ปีแรกของการผ่อนบ้านไปดอกเบี้ยก็จะปรับตัวสูงขึ้นแล้วแต่นโยบายของแต่ละธนาคาร หลายคนจึงเลือกที่จะทำการรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยที่ต้องเสียให้น้อยลงและลดภาระยอดผ่อนชำระในแต่ละเดือนให้น้อยลง จะได้หายใจหายคอได้คล่องขึ้นในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ ส่วนเอกสารที่จะต้องใช้ในการรีไฟแนนซ์ก็คล้ายกับเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อบ้านดังนี้

ภาพจาก Freepik.com

 

1. เอกสารยืนยันตัวตน เอกสารยืนยันตัวตนของผู้กู้และผู้กู้ร่วม

 • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบมรณบัตรและทะเบียนสมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

ภาพจาก Freepik.com

 

2. เอกสารแสดงรายได้ เอกสารยืนยันว่าผู้กู้มีความสามารถที่จะชำระเงินที่กู้ได้สำหรับบุคคลที่ทำงานประจำและเป็นเจ้าของกิจการ

 

 • สำหรับบุคคลธรรมดาให้เตรียมสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนหัวจดหมายบริษัทที่ออกโดยฝ่ายบุคคลและมีลายเซ็นต์ผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตราประทับ
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน/ปี (50 ทวิ)
 • หากเป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวให้เตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญขีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่ผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนทั้งของผู้กู้และของกิจการ สำเนาภ.พ. 30 (ถ้ามี)

 

3.เอกสารหลักประกัน เอกสารเกี่ยวกับบ้านที่ต้องการจะทำการขอรีไฟแนนซ์

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหสังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
 • สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม
 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน
 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด

ภาพจาก Freepik.com

 

4. ค่าธรรมเนียม ในการรีไฟแนนซ์จะมีค่าธรรมเนียมดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมในการสำรวจและประเมินหลักทรัพย์
 • ค่าอากรแสตมป์
 • เบี้ยประกันอัคคีภัย (แล้วแต่นโยบายของแต่ละธนาคาร)
 • ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด (ภายใน 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญาเนื่องจากการรีไฟแนนซ์)
 • ในกรณีที่ธนาคารอนุมัติต้องมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการและการจดจำนองที่กรมที่ดินซึ่งขึ้นอยู่กับวงเงินที่ทางธนาคารอนุมัติให้ด้วย

เอกสารที่ต้องเตรียมคล้ายกับเอกสารที่ใช้ยื่นในการกู้บ้านซึ่งหากคุณเคยกู้บ้านผ่านและยังคงมีรายได้ประจำอยู่การขอรีไฟแนนซ์นั้นก็น่าจะผ่านการอนุมัติได้อย่างง่ายดาย