สนใจลงทุนในกองทุนรวม RMF มีเงื่อนไขอย่างไร?

2 ก.ค. 2560 14.33 น. | 2,379

          เมื่อคุณเริ่มทำงานประจำไปได้สักพักและพบว่าคุณไม่สามารถทำงานได้ตลอดไปซึ่งคนส่วนใหญ่เกษียณอายุการทำงานในช่วงอายุ 55-60 ปี แต่เราจะทำอย่างไรดีให้มีเงินใช้ในชีวิตประจำวันและยามเจ็บป่วยโดยไม่เป็นภาระลูกหลาน หลายคนจึงเริ่มเตรียมวางแผนออมเงินสำหรับไว้ใช้สอยหลังจากเกษียณอายุ ซึ่งมีหลายวิธีให้เลือกไม่ว่าจะเป็น เงินออมแบบฝากประจำดอกเบี้ยสูง ลงทุนในกิจการหรือซื้อหุ้นของกิจการที่มีผลตอบแทนที่ดี รวมไปถึงการลงทุนในกองทุนหุ้นที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยจัดการการลงทุนให้ซึ่งเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามข่าวสารมากนักอย่างเรา

ภาพจาก Freepik.com

 

                นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ส่งเงินสมทบให้กองทุนประกันสังคมอย่างฟรีแลนซ์, ผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำหรือพนักงานประจำที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การนำเงินออมมาลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF ที่ย่อมากจาก Retirement Mutual Fund นั้นเป็นตัวเลือกที่ควรนำไปพิจารณาอย่างมาก เพราะเป็นกองทุนรวมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการออมเงินในกองทุนหุ้นเพื่อรับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุแล้ว

                สำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF นั้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนี้

ภาพจาก Freepik.com

 

  1. ลงทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งอย่างต่อเนื่องหากไม่ลงทุนอย่างต่อเนื่องปีละครั้งจะถือว่าผิดเงื่อนไขของการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกองทุนรวม RMF
  2. ลงทุนอย่างน้อย 5,000 บาทหรือ 3% ของรายได้แล้วแต่ยอดไหนจะต่ำกว่าแต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
  3. ลงทุนอย่างต่อเนื่องและถือหุ้นจนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และมีอายุการลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงทุนครั้งแรก อายุการลงทุนนั้นจะนับเฉพาะปีที่มีการลงทุนเพิ่ม ปีใดไม่มีการลงทุนจะไม่ถูกนำไปรวมกับอายุการลงทุน

สำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF นั้น ควรปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งมีแต่ได้กับได้ เพียงแต่คุณต้องถือหุ้นนี้เป็นระยะยาว 5 ปีขึ้นไปเท่านั้นเองจึงต้องผ่านการวางแผนการเงินของคุณก่อน ทั้งนี้หากกระทำผิดเงื่อนไขเช่น ไม่ลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี จะทำให้เสียสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีดังนี้

ภาพจาก Freepik.com

 

  1. หากลงทุนไม่ถึง 5 ปีและมีการผิดเงื่อนไขต้องคืนเงินภาษีทั้งหมดทุกปีที่ได้รับยกเว้นและเมื่อขายหน่วยลงทุนคืนกำไร ที่ได้จากการขายจะต้องนำไปคำนวณรวมกับรายได้ของปีนั้นด้วย
  2. หากลงทุน 5 ปีขึ้นไปและมีการทำผิดเงื่อนไขต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับคืน 5 ปีย้อนหลังนับตามปีปฏิทิน

ทั้งนี้การชำระตามข้อ 1 และข้อ 2 ต้องชำระภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ผิดเงื่อนไขและ / หรือปีที่ขายคืนหน่วยลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวม RMF นั้นเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในการลงทุนระยะยาวเพื่อสำรองเงินไว้ในยามเกษียณเพราะเราต้องถือยาวไปจนอายุ 55 เลยทีเดียว แต่คุ้มค่าแน่นอน